Naam:

Email:

Verantwoording van BATECH

BATECH verantwoording nov 2007.pdf PDF
Presentatie BATECH.pdf PDFDe methode BATECH heeft de volgende uitgangspunten:

1. BATECH is een natuurwetenschappelijke methode
(Dus geen verlengde van het vak handvaardigheid)
2. BATECH is het tweelingzusje van BANAS
(Dus dezelfde kenmerken en uitvoering als onze succesvolle methode BANAS)
3. Alle 'oude kerndoelen' (1998 – 2003) zijn in BATECH verwerkt
(Dus niet alleen de nieuwe minimumvariant, die in 2005 is geformuleerd)
4. BATECH is er voor alle niveau’s: vmbo-B, vmbo-KGT en havo/vwo
(Er komen dus drie uitgaven met elk met een tekstboek, een werkboek en een docentenboek)
5. BATECH is bij allerlei verschillende lessentabellen te gebruiken
(Het maakt dus niet uit of er 1 jaar of 2 jaar techniek is of 2 uur of 4 uur in de week)
6. Leerlingen met verschillende leerstijlen kunnen met BATECH werken
(Leerlingen kunnen zich dus op verschillende manieren de leerstof eigen maken)


Globale opzet
Er zijn aparte uitgaven voor vmbo-b, vmbo-kgt en havo/vwo. BATECH heeft dezelfde opzet als de methode BANAS. Dat betekent o.a. dat er gewerkt wordt met een tekstboek, een werkboek en een docentenboek. In het tekstboek staat alle noodzakelijke theorie (zie kader voor de kenmerken van het tekstboek). Dat is de theorie zoals in de 'oude kerndoelen' (1998 – 2003) is verwoord. In het werkboek staan verdiepende vragen, practica, technische vaardigheden en werkstukken (zie kader voor de kenmerken van het werkboek).

Kenmerken tekstboeken
 • Concentrische leerstofopbouw.
 • Uitgebreide aandacht voor vaardigheden en educaties: zelfstandig werken, onderzoek, beroepskeuze, natuur- en milieu, verkeer, ict, sturen en meten, enz.
 • De teksten zijn kort en helder en gaan uit van de omgeving van de leerling.
 • Elke paragraaf begint met een inleiding en eindigt met een aantal (diagnostische) tekstboekvragen. De antwoorden op deze vragen kan de leerling terugvinden in de tekst.
 • Elk hoofdstuk eindigt met een samenvatting.
 • Formules worden steeds op dezelfde, overzichtelijke manier gepresenteerd.
 • Voorbeeldvragen worden volgens een vast patroon uitgewerkt.
 • De lay-out is zeer overzichtelijk door o.a. een rustige bladspiegel, definities in een kader, kantkoppen, functionele illustraties en cursivering van belangrijke woorden.
 • In elk tekstboek staat een uitgebreid register
Kenmerken werkboeken
 • In de werkboeken worden kennis, inzicht en vaardigheden van de leerlingen verder ontwikkeld door middel van werkstukken, practica, opgaven, aandacht voor studie- en beroepskeuze, het leren plannen van eigen werk en het reflecteren op wat er is gedaan.
 • Door het grote aantal werkstukken, practica en opgaven is differentiatie (zowel op het tempo als op het niveau) mogelijk en zijn er tevens allerlei roulatiemogelijkheden.
 • Er zijn kennis-, inzicht- en meningvormende vragen.
 • De vragen worden zowel gesloten als open aangeboden.
 • Het werkboek wordt in vier katernen uitgevoerd, om de omvang te beperken


Hoofdstukindeling

De hoofdstukindeling van BATECH is identiek aan de hoofdstukindeling van deel 1 van BANAS (zie kader).
Het werkboek is uitgegeven in vier katernen om én de omvang beperkt te houden én het gebruik in verschillende leerjaren te vergemakkelijken.
BATECH heeft veel praktijk, maar het uitgangspunt van een natuurwetenschappelijke methode blijft van belang. Dat betekent dat de praktijk altijd is ingebed in een natuurwetenschappelijke context. In het havo/vwo-deel zal deze natuurwetenschappelijke context het meest uitgebreid aan de orde komen. Het deel voor vmbo-b bevat vooral praktijk.

Hoofdstuk 1: Meten is weten
Hoofdstuk 2: Elektrische stroom
Hoofdstuk 3: Stoffen en materialen
Hoofdstuk 4: Water
Hoofdstuk 5: Geluid horen
Hoofdstuk 6: Zien
Hoofdstuk 7: Verbranden en verwarmen
Hoofdstuk 8: Verkeer


Mate van Vakintegratie Natuur en Techniek

De methoden BANAS en BATECH kunnen goed naast elkaar gebruikt worden, maar een geïntegreerd gebruik binnen het leergebied natuur & techniek (natuurkunde, scheikunde en techniek) is ook heel goed mogelijk. In tabel 2 staat een overzicht van de mogelijkheden om BATECH en BANAS beide te gebruiken.

Uitgangspunt BATECH BANAS
Optie 1: Maximale integratie van natuur-/scheikunde en techniek met BANAS en BATECH
De overlap eruit halen en onderwerpen één keer aanbieden.
Dit is mogelijk bij scholen waar niet zoveel uren voor techniek en/of nask in de lessentabel zijn opgenomen.
Deel TB
Deel WB
Deel TB
Deel WB
Optie 2: Integratie met als uitgangspunt het vak natuur-/scheikunde
Bij de natuur-/scheikunde wordt uitsluitend de noodzakelijke techniek aangeboden.
Dit gaat om scholen waar al jaren nask gegeven wordt en de techniek ondergebracht kan worden bij nask, zodat er gewerkt kan worden in het leergebied natuur & techniek.
WB TB + WB
Optie 3: Integratie met als uitgangspunt het vak techniek.
Bij de techniek wordt uitsluitend de noodzakelijke natuur-/scheikunde aangeboden.
Dit gaat om scholen waarbij al jaren techniek gegeven wordt en het idee is om het vak nask daar onder te brengen zodat er gewerkt kan worden in het leergebied natuur & techniek.
TB + WB WB
Optie 4: De methoden min of meer onafhankelijk van elkaar gebruiken
Op hetzelfde moment uit beide methodes dezelfde onderwerpen behandelen.
Dit is mogelijk bij een gelijk aantal uren techniek en nask of als een school werkt in het leergebied natuur & techniek.
TB + WB TB + WB

Tabel 2: Natuur & Techniek met de combinatie BATECH & BANAS


Een noodzakelijk hulpmiddel bij elk van deze opties is een goede studiewijzer, waarin duidelijk vermeld staat wanneer, welk onderdeel, uit welke methode aan de orde komt.

Gebruik van BATECH bij verschillende lessentabellen
Uitgangspunt is dat deel 1 van BANAS en BATECH naast elkaar gebruikt kunnen worden bij allerlei lessentabellen. We zijn bij het schrijven uitgegaan van 36 weken per jaar en acht BATECH-hoofdstukken (synchroon met BANAS) We hebben bovendien de volgende minimum- en maximumvariant gedefinieerd:

 • Minimumvariant vak techniek: 1 blokuur per week gedurende 1 jaar. Dat betekent per hoofdstuk 4 blokuren dus 4 weken.
 • Maximumvariant vak techniek: 1 blokuur per week gedurende 2 jaar. Dat betekent per hoofdstuk 8 blokuren dus 8 weken.

 

Roulatiesysteem van BATECH
Bij het vak techniek is het, zeker in grote klassen, gebruikelijk om in een soort roulatiesysteem te werken. De beschikbaarheid van vaklokalen en materialen maakt het vaak onmogelijk om alle leerlingen tegelijkertijd aan hetzelfde werkstuk te laten werken. Bij de methode BATECH sluiten we graag bij deze praktijk aan, maar om een andere reden. Wij voldoen met ons roulatiesysteem aan twee essentiële uitgangspunten van de Amerikaanse psycholoog Kolb :

 1. Iedereen heeft zijn voorkeur-leerstijl, die bepaalt waar je de 'leercyclus' instapt. Sommigen beginnen liever met de theorie ('denkers') en anderen beginnen liever met de praktijk ('doeners').
 2. Om tot echt leren te komen moet je de leercyclus doorlopen. Je moet dus wel zowel de theorie als de praktijk doen.

 

De methode BATECH is daarom per hoofdstuk opgebouwd uit twee delen:

 • Het deel waarin leerlingen vooral 'met het hoofd' bezig zijn. Hieronder vallen het tekstboek en de vragen en practica van het werkboek.
 • Het deel waarin leerlingen vooral ‘met de handen’ bezig zijn. Dit zijn de werkstukken.

 

Docenten die met het roulatiesysteem van BATECH gaan werken, kunnen de klas indelen op basis van de twee leerstijlen van Kolb: 'doeners' en 'denkers'. De 'denkers' beginnen met het hoofd (leren van de theorie, maken van vragen en practica) en gaan dan aan de slag met de handen (werkstukken maken). De ‘doeners’ doen het net andersom. Die beginnen met de handen en gaan dan meer aan de slag met het hoofd.

 

 
De winkelwagen is leeg